Filosofie

T+F Organisatieadvies staat voor de combinatie van techniek en filosofie. Ons uitgangspunt is dat bij daadwerkelijke succesvolle innovatie de resultaten van verkenningen, reflecties, experimenten op enig moment gebundeld zijn in een richtinggevende visie om duurzaam operationeel te kunnen worden. De kans op succes neemt toe als het veranderingsproces is ingebed in een heldere analyse van wat er aan de hand is, in een aan de analyse gerelateerde beschrijving van wat wordt beoogd en een beschrijving van wat doorslaggevende factoren zijn om de interventies te doen slagen. Zonder bezinning op deze vragen loopt innovatie de kans slechts tot suboptimalisatie te leiden: er zijn verbeteringen bereikt maar de essentie is bij het oude gebleven. Het gaat om een evenwicht tussen visie en uitvoering, tussen techniek en filosofie.

Verbeteren en vernieuwen
Verbeteren vindt plaats binnen de bestaande processen, structuren en producten of diensten. Het gaat de organisatie om het optimaliseren van wat er al is, omdat medewerkers op dezelfde zaken stuiten, omdat externe communicatie niet lekker werkt, omdat een product iets meer kleur moet krijgen enzovoorts. Een organisatie verbetert als ze ervan overtuigd is dat haar standaards nog sterk genoeg zijn, het product nog rendabel is.  

Vernieuwen grijpt verder, processen, structuren en producten moeten op de schop omdat ze niet meer werken, omdat er geen levensvatbare vraag meer is, omdat medewerkers geen zin meer hebben. Er komen geheel nieuwe producten en processen omdat de organisatie met zijn tijd mee wil en wil blijven groeien.  

Een verstandige organisatie doet beide, ze verbetert permanent en ze zet tegelijkertijd, in het bewustzijn van de tijdelijkheid van het succes, stappen vooruit in de onbekendheid, ze laat zekerheden vallen en leunt niet achterover bij de leuke verkoopcijfers in het heden. Essentieel aan innoveren zijn de durf om bestaande patronen los te laten, de kracht om in het onbekende te gaan bewegen en het vermogen innovatieprocessen te integreren in het geheel. Daar waar bestaande patronen niet worden losgelaten, daar waar de organisatie niet begrijpt dat ze in het onbekende is (dus dat ze iets aan het leren is) wordt het niks met de vernieuwing.  

Sabbatical Detour
Wij gebruiken het begrip sabbatical detour om onze manier van denken te karakeriseren. Sabbatical betekent dat de organisatie de tijd en de ruimte neemt om afstand te nemen van haar vaste kaders. Detour betekent dat ze niet bang is voor een omweg, dat ze die omweg graag neemt en dat ze verdwalen als een kans opvat. Natuurlijk kan er niet eindeloos gedwaald worden, maar wat met de term wordt bedoeld, is een openheid die niet meteen wordt ondergesneeuwd in operationaliteit en beren op de weg.  

Organisaties hebben de neiging om, als ze willen innoveren, veel paden tegelijk te bewandelen en veel aandacht te besteden aan details. Met als gevolg dat er geen zicht op een geheel ontstaat, dat in elkaar grijpen van de verschillende onderdelen niet wordt vormgegeven, dat er tegenstrijdigheden ontstaan en dat het zicht op de verschillende niveaus (procesontwerp, procesinrichting, procesuitvoering) ontbreekt of verloren gaat. Er wordt een veelheid aan ideeën gegenereerd, er zijn allerhande notities gemaakt met kansen en uitdagingen, er zijn interessante prototypes in de omloop, er zijn zelfs al enkele richtlijnen, er zijn deadlines gesteld en de mensen zijn enthousiast. Maar ineens blijkt de organisatie terug bij het oude, heeft alleen de buitenkant een nieuw kleurtje gegeven. De initiatieven belanden in een la en verdwijnen uit het bewustzijn. 

De kwaliteiten van T+F Organisatieadvies zijn het vermogen de kansrijke richting bewust te maken en mee te bouwen aan de realisatie van deze richting. Wij zien omwegen en verdwalen als kansen, we interpreteren, reduceren, debatteren samen met de betrokkenen om in beweging te krijgen wat men eigenlijk in beweging wilde zetten. Wij bouwen mee, wij geven geen abstracte aanbevelingen vanuit een pakket normen in onze achterzak maar dragen eraan bij dat de organisatie het authentieke en kansrijke kan destilleren uit haar verschillende initiatieven.

Leerproces
Onze  filosofie is dat vernieuwen altijd een leerproces is voor de organisatie. Wij zoeken het evenwicht: een blauwdruk om richting te geven aan de realisatie, maar zodanige openheid dat er plaats is voor bijstellingen op basis van opgedane ervaringen. De realisatie zelf geeft informatie over de kwaliteit van de visie en de blauwdruk. De branche en de aard van de organisatie zijn daarbij natuurlijk van invloed op de aard van het leerproces en/of op wat zeker voor 100% meteen goed moet gaan. 

Werkwijze

Wij vragen aan de opdrachtgever om voor de aanpak van het vraagstuk een projectgroep in te richten. Wij vragen in de regel ook het projectleiderschap. Met de projectgroep analyseren wij de situatie (herdefiniëren de aanvangsvraag), stellen doelstellingen voor en zetten concreet het veranderproces in gang. Waarom een projectgroep inrichten? Omdat het uiteindelijk de organisatie zelf is, die de veranderingen voltrekt en borgt. Het kan natuurlijk ook anders als dit meer passend is voor de organisatie en het vraagstuk.

Er zijn natuurlijk omstandigheden waaronder geen projectgroep kan worden ingericht, bijvoorbeeld als het gaat om incidentele tijdelijke producten of om een situatie waarin een interventie op korte termijn nodig is. Ook in dergelijke situaties stellen wij steeds de vraag naar de inbedding van het advies in de organisatie.

Wij beschouwen onze werkwijze als hands on adviseren. Met de verantwoordelijke en uitvoerende geledingen samen bereiken we het doel. In de beginfase nemen wij zo nodig taken over om resultaten te bereiken en ook om aan de betrokkenen te laten zien hoe het kan en werkt. Specialistische taken waarvoor de organisatie de expertise niet heeft, blijven wij doen maar hoe verder wij in het proces zijn, hoe meer wij de taken bij de organisatie terug zullen leggen. We ondersteunen en adviseren geen minuut langer dan strikt noodzakelijk.


ajax loader